Radiologické rozbory vod

Najdete nás

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem vlastní povolení k činnosti, které vystavuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

PRO KOHO JE URČENO

Radiologické rozbory vody jsou určeny dodavatelům vody, výrobcům a dovozcům balené vody, fyzickým osobám.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Radiologický rozbor pitné vody základní rozbor pro účely systematického měření a hodnocení
  • Radiologický rozbor pitné vody úplný rozbor pro účely systematického měření a hodnocení
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále zákon) a vyhláška č. 422/2016  Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška), které nabyly účinnosti k 1.1.2017, stanoví dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody povinnosti vztahující se k ochraně před ozářením z přírodních radionuklidů  v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě dodávané na trh (§ 100 zákona a § 98 – § 101 vyhlášky).
Za dodavatele vody se podle § 100 odst. 2 zákona považuje osoba povinná zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Za dovozce balené vody se považuje osoba, která dováží balenou vodu ze zemí mimo EU.
Zákon se v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) a b) nevztahuje na minerální vodu, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu, ani na vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud tato voda není dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost.

Naše předpisy nepožadují měření radiologických parametrů v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. Jsou stanoveny jenom doporučené hodnoty a opatření pro případ jejich překročení. I když měření vody pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – Radionuklidy – význam ukazatelů

Informace – Radionuklidy – návod na odběr

Systém kvality