MĚŘENÍ IMISÍ

Najdete nás

Odpovědná osoba:  RNDr. Ivana Suchomelová   ivana.suchomelova@zuusti.cz   +420 606 718 206
Adresa pracoviště:  L. B. Schneidera 32, 370 21 České Budějovice

Pojmy:
Imise = souhrn znečišťujících látek z antropogenních i přírodních zdrojů rozptýlených v ovzduší Depozice znečišťujících chemických látek do atmosféry výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší a celkový stav klimatu i zdraví obyvatel. Monitoring imisí obvykle zahrnuje:

Měření automatickými analyzátory

  • měření polétavého prachu PMx – suspendovaných částic PM10 a PM2,5  (PM = Particulate Matter, prašný aerosol) velikosti ≤ 10µm (2,5 µm)
  • měření oxidů dusíku (NO2, NOx) – zdrojem jsou zejména emise vznikající během spalovacích procesů
  • měření troposférického ozonu O3 – vzniká fotochemickým rozkladem oxidů dusíku (NO2)
    a reakcemi těkavých organických látek (VOC) v troposféře (tzv. „fotochemický smog“)
  • měření oxidu siřičitého (SO2) – významným zdrojem emisí jsou lokální topeniště
    (palivo – hnědé uhlí)

Vzorkování ovzduší a laboratorní analýzy

  • stanovení koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) sorbovaných na povrchu částic prachu – polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo(a)pyren, zkr. BaP, vznikají během spalovacích procesů (významným zdrojem emisí BaP jsou lokální topeniště)
  • stanovení koncentrace toxických kovů (arsen, kadmium, nikl, olovo aj.) v částicích PM10

Měření koncentrací ostatních chemických látek (např. BTEX, CS2, NH3 aj.) se provádí v souvislosti s výskytem průmyslové výroby, kde je depozice emisí těchto látek předpokládána a jejich monitoring bývá součástí tzv. integrovaného povolení k činnosti.

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

sYSTÉM KVALITY