Stanovení suspendovaných částic v ovzduší - GRIMM

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme kontinuální měření prašnosti včetně distribuce velikosti částic pro potřeby:

  • klasifikace čistoty vzduchu pro čisté prostory a příslušné řízené prostředí dle ČSN EN ISO 14644 – zdravotnická zařízení, výrobci elektroniky, apod.
  • znečištění a třídy čistoty – stlačený vzduch dle ČSN ISO 8573 – zdravotnická zařízení, výrobci elektronik, apod.
  • kontinuální stanovení suspendovaných částic (prach) frakce PM2,5 a PM10 v ovzduší pobytových místností dle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – (před)školní zařízení, zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, ubytovací zařízení, stavby pro obchod, stavby pro shromažďování většího počtu osob
  • kontinuální stanovení vdechovatelné, respirabilní a torakální frakce polétavého prachu v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ČSN EN 481
  • stanovení znečištění ovzduší prachovými částicemi pro technologické požadavky (např. na volbu vhodného filtrační zařízení, na instalaci signalizačních senzorů pro chemické škodliviny…)

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.