Azbest

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena majitelům a provozovatelům budov, zájemcům o nákup, prodej a pronájem nemovitostí, projekčním, sanačním, demoličním a stavebním firmám, realitním kancelářím, zpracovatelům odpadů, občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Průkaz a identifikace azbestu včetně jeho forem
  • Průzkumy staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu, včetně akreditovaného odběru
  • Analýzy vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu na obsah azbestu
  • Odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následná analýza na výskyt vláknitého prachu včetně azbestových vláken
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Další informace:

Azbest je vláknitý minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny (např. chryzolit) a amfiboly (např. krocidolit). U všech modifikací se jedná o látku toxickou, karcinogen kategorie 1. Nebezpečnost azbestu tkví zejména v malých částečkách a jeho vláknité struktuře. Jedná se o tzv. respirabilní vlákna, která pronikají až do části dýchacích cest bez řasinkového epitelu a do plicních sklípků kde mohou vyvolat rakovinné bujení. Jeho použití bylo velmi rozsáhlé a vyskytuje se v různých materiálech staveb: izolační desky, nástřiky konstrukcí budov, obvodové pláště budov, kovoplastové obvodové zdivo, střešní krytiny, krytí a podklady kabelových rozvodů a elektroinstalací, tepelná izolační vata, betony pro speciální použití (např. v jaderných elektrárnách), podlahové krytiny, staré asfaltové lepenky, plachty, protipožární roušky, topidla – izolační šňůry, desky, vzduchotechnika, komínové a odpadní roury, svody dešťové vody, těsnění oken a dveří, těsnění přírub, tepelné clony apod.

V ČR je výroba azbestových materiálů zakázaná od roku 1997. Práce s azbestem jsou zakázané od 1.1.2005 s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

nabídka – Azbest