Poslání zdravotního ústavu

Najdete nás

   ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

 

Zákonem č. 320/2002 Sb. došlo ke změně § 86 zák. č. 258/2000 Sb. a s účinností ke dni 1.1.2003 byly zřízeny zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Zákonem č. 115/2012 Sb., ustanovením čl. II. bodu 1. byly zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1.6.2012) zrušeny.

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, závazky a účast v právních vztazích, včetně účasti v soudních, správních a jiných řízeních, přešly ze zrušených zdravotních ústavů se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který se stal jejich nástupnickou organizací.

Práva a povinnosti zdravotních ústavů se sídlem v Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně přešly na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

 

Zdravotní ústav je součástí veřejné správy, podílí se na ochraně veřejného zdraví a to zejména:

 • vyšetřováním a měřením složek životních a pracovních podmínek
 • vyšetřováním výrobků
 • vyšetřováním biologického materiálu
 • prováděním biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru
 • sledováním ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva
 • monitorováním vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
 • podílením se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví
 • výchovou k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví
 • zpracováváním podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění
 • zpracováváním údajů o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí

Zdravotní ústav je rovněž poskytovatelem zdravotních služeb:

 • poskytuje zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb.
 • poskytuje pracovnělékařské služby
 • poskytuje specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech mikrobiologie, imunologie, alergologie a parazitologie
 • provádí genotoxikologická a cytogenetická laboratorní vyšetření, vyšetření anti-HIV protilátek
 • provádí referenční činnosti, klinické hodnocení účinků léčiv, očkovacích látek a zdravotnických prostředků
 • provádí ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Zdravotní ústav rovněž zabezpečuje:

 • analytickou, posudkovou a kontrolní činnost v rámci zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) a vyhlášek č. 423/2001 Sb. (vyhláška o zdrojích a lázních) a č. 275/2004 Sb. (o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy)

 

Při naplňování zákonných podmínek ochrany veřejného zdraví Zdravotní ústav spolupracuje zejména s:

 • Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Hygienickými stanicemi hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje
 • Státním zdravotním ústavem
 • Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
 • Českým hydrometeorologickým ústavem
 • Českou inspekcí životního prostředí
 • orgány integrovaného záchranného systému
 • orgány územní samosprávy