Odpadní vody komunální i domovní

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy odpadních vod jsou určeny firmám, které vypouští odpadní vody do kanalizace nebo do povrchových vod, provozovatelům ČOV (firmy, města, obce), občanům, kteří vlastní domovní ČOV nebo septik.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování (odběry vzorků odpadních vod ze septiků, jímek, kanalizační sítě)
  • Rozbor odpadní vody
  • Rozbor průmyslových a technologických vod dle přání zákazníka
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Monitorování podzemních vod v okolí skládek
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Analýzy vod jsou prováděny dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a nařízení vlády. Dále dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění a nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Další informace:

Provádíme všechny typy odběrů odpadních vod: prosté bodové vzorky a směsné vzorky. Pro odběry směsných časově závislých vzorků máme k dispozici automatické vzorkovače.

Odběr vzorku odpadní vody z domácí ČOV či septiku zákazníkem je v rámci technických možností možný přímo do vzorkovnice (výtok odpadní vody z potrubí). Vzorkovnice poskytujeme bezplatně na našich pracovištích. Vzorky je nutno po odběru co nejdříve dopravit do laboratoře, nejpozději do 24 hodin.

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání. Naši vzorkaři splňují veškeré požadavky legislativy pro odběr odpadních vod.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

 

 

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

NABÍDKA – ROZBOR ODPADNÍ VODY

Systém kvality