Odpady a demoliční odpady

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy odpadů jsou určeny především stavebním firmám, společnostem zabývající se likvidací odpadů, dále recyklačním střediskům, fyzickým osobám.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory pro skládkování odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (vodné výluhy odpadů pro zařazení do výluhové třídy, škodliviny v sušině inertního, ostatního a nebezpečného odpadu, doplňující stanovení – celkový organický uhlík (TOC), respektive ztráta žíháním, obsah organických látek, test respirační aktivity pro stabilizované bioodpady AT4), přítomnost azbestových vláken (při podezření na jejich výskyt)
  • Rozbory pro využívání odpadů na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (škodliviny v sušině odpadu, škodliviny v sušině sedimentu, ekotoxikologické testy)
  • Mikrobiologické rozbory odpadů využitelných do svrchní rekultivační vrstvy dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.
  • Rozbory pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 94/2016 Sb. (vodné výluhy odpadů pro hodnocení HP 15, ekotoxikologické testy pro hodnocení HP 14)
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Rozbory jsou prováděny dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Dále dle vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Mikrobiologické rozbory odpadů využitelných do svrchní rekultivační vrstvy se řeší dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Další informace:

Odpady:
Minimální potřeba 2 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

Výluhové zkoušky:
Minimální potřeba 0,5 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality