PCB v olejích z elektrických zařízení

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy transformátorových olejů na obsah PCB jsou určeny vlastníkům, případně provozovatelům zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají tak evidenci. Vlastnící nebo provozovatelé mají povinnost taková zařízení dekontaminovat, nebo prokázat, že elektroizolační kapaliny v těchto zařízeních (oleje) neobsahují PCB.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Rozbory olejů dle vyhlášky č. 384/2001 Sb.
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, odborné posudky

LEGISLATIVA

Rozbory PCB v transformátorových olejích jsou prováděny dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Nepřítomnost PCB v předmětných zařízeních lze prokázat analýzou vzorku elektroizolační/provozní kapaliny/oleje, ve smyslu vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).

Další informace:

Odběr oleje je možné provést svépomocí do vzorkovnic poskytnutých laboratoří, případně do vlastních, ideálně skleněných, uzavíratelných vzorkovnic. Pro laboratorní analýzu je vhodné odebrat asi 50ml vzorku oleje.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality