NABÍZÍME VÁM:

Rozbory – vod (pitných, odpadních, teplých, minerálních, balených, bazénových a koupalilšť), odpadů (zemin, sedimentů, kalů, odpadů a stavebních odpadů hodnocení nebezpečných odpadů), ovzduší (měření emisí, pylový monitoring, imisní monitoring), potravin, předmětů běžného užívání, plísní.

Měření – hluku a ultrazvuku, osvětlení, vibrací, prašnosti a chemických látek, mikroklimatu, elektromagnetického pole a neionizujícího záření, radonu, azbestu.

Kontrola účinnosti sterilizátorů a sterility.

Centrum hygienických laboratoří = analýzy a měření životního, pracovního a mimopracovního prostředí - Analýzy vod, pevných materiálů, potravin, kosmetiky, PBU, farmaceutických přípravků. Měření hluku, ultrazvuku, vibrací, osvětlení, mikroklima a další. Stanovení v ovzduší.